madebyrrsteeldesign - uniek VAKMANSCHAP in staal en hout
ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van goederen, inclusief bestellingen via de webshop [www.rrsteel.design & www.kookaburras.be], levering van diensten en overeenkomsten, tussen R&R Steel Design BV (‘R&R Steel Design’) met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg – Masheikedreef 3 (BTW nr. BE0758620964) – RPR Antwerpen afd. Mechelen en de klant (‘De Klant’).Huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt tussen R&R Steel Design en De Klant. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen R&R Steel Design en De Klant, ondertekend door alle partijen.In het geval er tussen De Klant en R&R Steel Design een schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten, blijven huidige algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Bij tegenstrijdigheid zullen de bepalingen uit de schriftelijke overeenkomst evenwel voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.De Klant erkent uitdrukkelijk behoorlijk te zijn ingelicht en deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk aan de contractsluiting te hebben gekregen. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en ziet hierbij dan ook af van de toepassing van eventuele eigen voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet De Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen op de website zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door De Klant te dragen taksen of belastingen.Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.Voor aankopen en/of bestellingen van goederen en/of diensten buiten het internet geldt dat alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW zijn, tenzij anders aangeduid. Indien er een offerte werd opgesteld, is de geldigheidsduur hiervan één maand.De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen en diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn louter informatief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie door R&R Steel Design wordt verstrekt via de website, per mail of op elke andere manier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De verbintenissen van R&R Steel Design zijn middelenverbintenissen en kunnen onder geen beding beschouwd worden als resultaatsverbintenissen. Voor aankopen via de website geldt dat het aanbod steeds geldt zolang de voorraad strekt en dit kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door R&R Steel Design. R&R Steel Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.De aansprakelijkheid van R&R Steel Design is, behoudens bedrog of opzettelijke fout, in elk geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van De Klant. R&R Steel Design is enkel aansprakelijk voor directe schade.Ingeval van een situatie van overmacht die langer dan 30 dagen aanhoudt, is R&R Steel Design van rechtswege bevrijd van haar verbintenissen jegens De Klant en kan zij deze opschorten, zonder de verplichting om een schadevergoeding te betalen.

4. Procedure voor online-verkopen[beschrijving bestelprocedure]De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  • via kredietkaart• via bankkaart • via overschrijving op rekeningnummer BE60737053022970• […]


De bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van volledige betaling.

5. Procedure voor alles wat geen online-verkopen zijn

Bestellingen van goederen of diensten buiten de webshop zijn definitief na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door R&R Steel Design per mail.

6. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd op het door de klant aangegeven adres, tenzij anders overeengekomen.De leveringsmethoden, -duur en eventuele kosten van levering worden vermeld op de webshop. Voor aankopen die geen online-aankopen zijn, worden de leveringsvoorwaarden vermeld op de offerte.Leveringstermijnen worden ten indicatieve titel meegedeeld en zijn niet bindend voor R&R Steel Design.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door De Klant binnen de 48uur na ontvangst gemeld worden aan R&R Steel Design.Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op De Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op De Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van De Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door R&R Steel Design was geboden.

7. Eigendomsoverdracht

Alle goederen blijven eigendom van R&R Steel Design tot na levering en ontvangst van de volledige betaling.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel indien De Klant in de hoedanigheid van consument artikelen online aankocht bij R&R Steel Design.De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Dit herroepingsrecht kan door de consument niet uitgeoefend worden voor:
 
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 
3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;De bepalingen uit art. VI.47 tot en met art. VI.53 WER zijn van toepassing op dit herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per mail R&R Steel Design – Masheikedreef 3 – 2220 Heist-op-den-Berg op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.Om een herroepingstermijn na te leven moet De Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan R&R Steel Design heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan R&R Steel Design – Masheikedreef 3 – 2220 Heist-op-den-Berg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voor de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant.De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt R&R Steel Design zich het recht voor om De Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door De Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Indien De Klant de overeenkomst herroept, zal R&R Steel Design alle tot op dat moment van De Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan De Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat R&R Steel Design op de hoogte is gesteld van de beslissing van De Klant om de overeenkomst te herroepen. R&R Steel Design kan wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen of totdat De Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door R&R Steel Design geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.R&R Steel Design betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9. Facturatie en sancties bij niet-betaling

Elke klacht betreffende de geleverde goederen of diensten vermeld op de facturen moet ingediend worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, zoniet worden de facturen geacht aanvaard te zijn zonder voorbehoud. Behalve bij online aankoop, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel Masheikedreef 3 – 2220 Heist-op-den-Berg, behoudens anders vermeld.Voor de levering van goederen/diensten wordt 40% als voorschot gefactureerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen, behoudens de aankopen via webshop, dewelke moeten betaald worden op het moment van bestelling.Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover R&R Steel Design beschikt, is De Klant ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is De Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 100 euro per niet-betaalde factuur.

10. Annulering van een bestelling van goederen of diensten

Annuleringen door De Klant van bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij in het geval van uitoefening door een consument van zijn herroepingsrecht op grond van artikel 8 van deze voorwaarden.Annuleringen door De Klant van bestelde diensten is niet mogelijk, tenzij tegen betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de bestelde diensten.

11. Niet-verzakingsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door R&R Steel Design om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen kan nooit beschouwd worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie als bewijs kan aangewend worden.

13. Privacyverklaring

R&R Steel Design verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de heer Ramses De Leeuw op www.rrsteel.design en privacy@rrsteel.design

Verwerkingsdoeleinden

R&R Steel Design verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft De Klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens van De Klant zullen enkel aan derden worden overgemaakt na toestemming van De Klant.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn van vijf jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Bovendien, heeft De Klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt De Klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende emailadres: privacy@rrsteel.design

Direct marketing
De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

14. Intellectuele eigendomsrechten

De producten en diensten die R&R Steel Design aanbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan R&R Steel Design.Een overeenkomst met R&R Steel Design houdt op geen enkele wijze, noch impliciet, noch expliciet enige vorm van overdracht van intellectuele eigendomsrechten van R&R Steel Design naar De Klant of derden in. De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij R&R Steel Design.In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan R&R Steel Design door De Klant, is De Klant gehouden alle schade, zowel directe als indirecte te vergoeden.

15. Toepasselijk recht – Geschillen
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.In geval van aankopen door een consument, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd.Voor alle andere geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen (herroepingsrecht enkel van toepassing indien u consument bent)
Aan R&R Steel Design BV – Masheikedreef 3 – 2220 Heist-op-den-Berg info@rrsteel.design
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.